Verspreiding - Losse meldingen

Laatst aangepast (zondag, 30 december 2012 16:17)

Print

Verspreidingskaarten van losse waarnemingen

Hier kunt u verspreidingskaarten op basis van de meldingen in waarneming.nl in Brabant bekijken.

Klik op een soortnaam om een kaartje met het voorkomen per kilometerhok sinds 2007 te bekijken. Dit kaartje opent in een nieuw venster. Daar kunt u ook de periode aanpassen waarvan de waarnemingen worden weergegeven.

Soort niet in de lijst? Klik hier .

Aalscholver
Appelvink
Baardman
Barmsijs spec.
Beflijster
Bergeend
Blauwborst
Blauwe Kiekendief
Blauwe Pauw
Blauwe Reiger
Boerenzwaluw
Bokje
Bontbekplevier
Bonte Kraai
Bonte Strandloper
Bonte Vliegenvanger
Boomklever
Boomkruiper
Boomleeuwerik
Boompieper
Boomvalk
Bosrietzanger
Bosruiter
Bosuil
Braamsluiper
Brandgans
Brilduiker
Bruine Kiekendief
Buidelmees
Buizerd
Casarca
Dodaars
Draaihals
Drieteenmeeuw
Drieteenstrandloper
Duinpieper
Dwerggans
Dwergmeeuw
Dwergstern
Eider
Ekster
Europese Kanarie
Fazant
Fitis
Flamingo
Flamingo spec.
Fluiter
Frater
Fuut
Gaai
Geelgors
Gekraagde Roodstaart
Gele Kwikstaart
Gele Kwikstaart spec.
Geoorde Fuut
Gestreepte Strandloper
Gierzwaluw
Glanskop
Goudhaan
Goudvink
Grasmus
Grasparkiet
Graspieper
Graszanger
Grauwe Franjepoot
Grauwe Gors
Grauwe Kiekendief
Grauwe Klauwier
Grauwe Pijlstormvogel
Grauwe Vliegenvanger
Griel
Groene Specht
Groenling
Groenpootruiter
Grote Barmsijs
Grote Bonte Specht
Grote Burgemeester
Grote Gele Kwikstaart
Grote Jager
Grote Karekiet
Grote Kruisbek
Grote Lijster
Grote Mantelmeeuw
Grote Pieper
Grote Stern
Grote Zaagbek
Grote Zee-eend
Grote Zilverreiger
Grutto
Halsbandparkiet
Harlekijneend
Havik
Heggenmus
Heilige Ibis
Holenduif
Hop
Houtduif
Houtsnip
Huismus
Huiszwaluw
Hybride Amerikaanse Smient x Smient
Hybride Pontische Meeuw x Geelpootmeeuw
IJsduiker
IJseend
IJsgors
IJsvogel
Indische Gans
Jan-van-gent
Kanoet
Kauw
Keep
Kemphaan
Kerkuil
Kievit
Klapekster
Klein Waterhoen
Kleine Alk
Kleine Barmsijs
Kleine Bonte Specht
Kleine Burgemeester
Kleine Jager
Kleine Karekiet
Kleine Mantelmeeuw
Kleine Plevier
Kleine Rietgans
Kleine Strandloper
Kleine Vliegenvanger
Kleine Zilverreiger
Kleine Zwaan
Kleinst Waterhoen
Kleinste Jager
Kluut
Kneu
Knobbelzwaan
Koekoek
Koereiger
Kokardezaagbek
Kokmeeuw
Kolgans
Koningseider
Koolmees
Koperwiek
Korhoen
Kortsnavelboomkruiper
Kraanvogel
Krakeend
Kramsvogel
Krekelzanger
Krombekstrandloper
Krooneend
Kroonkraanvogel
Kruisbek
Kuifaalscholver
Kuifduiker
Kuifeend
Kuifleeuwerik
Kuifmees
Kwak
Kwartel
Kwartelkoning
Lachstern
Lepelaar
Mandarijneend
Matkop
Meerkoet
Merel
Middelste Bonte Specht
Middelste Jager
Middelste Zaagbek
Morinelplevier
Muskuseend
Nachtegaal
Nachtzwaluw
Nijlgans
Nonnetje
Noordse Goudvink
Noordse Nachtegaal
Noordse Stern
Noordse Stern / Visdief
Noordse Stormvogel
Notenkraker
Oehoe
Oeverloper
Oeverpieper
Oeverzwaluw
Ooievaar
Orpheusspotvogel
Ortolaan
Paapje
Paarse Strandloper
Parelduiker
Parkeend
Patrijs
Pestvogel
Pijlstaart
Pimpelmees
Poelruiter
Poelsnip
Pontische Meeuw
Porseleinhoen
Purperreiger
Putter
Raaf
Ransuil
Regenwulp
Reuzenstern
Rietgans spec.
Rietgors
Rietzanger
Ringmus
Ringsnaveleend
Rode Wouw
Roek
Roerdomp
Roodborst
Roodborsttapuit
Roodhalsfuut
Roodhalsgans
Roodkeelduiker
Roodpootvalk
Ross' Gans
Rosse Franjepoot
Rosse Grutto
Rosse Stekelstaart
Rotgans
Rouwkwikstaart
Roze Pelikaan
Ruigpootbuizerd
Russische Kauw
Scholekster
Sijs
Slangenarend
Slechtvalk
Slobeend
Smelleken
Smient
Sneeuwgans
Sneeuwgors
Sneeuwuil
Snor
Sperwer
Spotvogel
Spreeuw
Sprinkhaanzanger
Staartmees
Steenloper
Steenuil
Steltkluut
Stormmeeuw
Strandleeuwerik
Strandplevier
Tafeleend
Taigaboomkruiper
Taigaboomkruiper
Taigarietgans
Tapuit
Temmincks Strandloper
Tjiftjaf
Toendrarietgans
Topper
Torenvalk
Tuinfluiter
Tureluur
Turkse Tortel
Vaal Stormvogeltje
Veldleeuwerik
Velduil
Vink
Visarend
Visdief
Vorkstaartmeeuw
Vuurgoudhaan
Waterhoen
Waterpieper
Waterral
Waterrietzanger
Watersnip
Waterspreeuw ssp.
Wespendief
Wielewaal
Wilde Eend
Wilde Zwaan
Winterkoning
Wintertaling
Witbandkruisbek
Witbuikrotgans
Witgat
Witkopstaartmees
Witoogeend
Witstuitbarmsijs
Witte Kwikstaart
Witvleugelstern
Witwangstern
Woudaap
Wulp
Zanglijster
Zeearend
Zeekoet
Zilvermeeuw
Zilverplevier
Zomertaling
Zomertortel
Zwartbuikwaterspreeuw
Zwarte Ibis
Zwarte Kraai
Zwarte Mees
Zwarte Ooievaar
Zwarte Roodstaart
Zwarte Ruiter
Zwarte Specht
Zwarte Stern
Zwarte Wouw
Zwarte Zee-eend
Zwartkop
Zwartkopmeeuw