Broedvogeltrends in Brabant

Let op: opent in een nieuw venster PrintE-mail

Door SOVON en het CBS worden jaarlijks de trends ("aantalsveranderingen) van de broedvogels in Brabant berekend. Deze trends zijn gebaseerd op tellingen in proefvlakken (BMP-project) en/of tellingen van een zo groot mogelijk deel van de broedvogelpopulatie (LSB-project). De trends worden grotendeels gepresenteerd in de vorm van indexen (zoals de AEX-index): hierbij wordt een basisjaar (meestal 1990) op 100 gezet en worden de veranderingen in de populatie daaraan afgemeten. Bij het bekijken van indexen dient bedacht te worden dat een verandering van 100 naar 50, een halvering dus, dezelfde orde van grootte is als van 100 naar 200 (een verdubbeling). Plotselinge pieken en dalen in de indexen hebben veelal betrekking op onvolkomenheden in de basisgegevens of de berekeningen: kijk vooral naar de grote lijn.

 

De meest recente Brabantse broedvogelstrends zijn te vinden op de soortenpagina's van Sovon

 

 

Trends t/m 2009

Hier worden de trends gepresenteerd tot en met 2009 van 161 broedvogelsoorten in Brabant. Een recenter overzicht is te vinden op de soortenpagina's van Sovon

 

Dodaars
Fuut
Geoorde Fuut
Aalscholver
Roerdomp
Woudaap
Kwak
Kleine Zilverreiger
Blauwe Reiger
Purperreiger
Lepelaar
Knobbelzwaan
Kolgans
Grauwe gans
Canadese gans
Brandgans
Nijlgans
Bergeend
Smient
Krakeend
Wintertaling
Wilde eend
Soepeend
Pijlstaart
Zomertaling
Slobeend
Krooneend
Tafeleend
Kuifeend
Middelste Zaagbek
Rosse Stekelstaart
Wespendief
Bruine Kiekendief
Havik
Sperwer
Buizerd
Torenvalk
Boomvalk
Slechtvalk
Korhoen
Patrijs
Kwartel
Fazant
Waterral
Porseleinhoen
Klein Waterhoen
Kwartelkoning
Waterhoen
Meerkoet
Scholekster
Steltkluut
Kluut
Kleine Plevier
Bontbekplevier
Strandplevier
Kievit
Kemphaan
Watersnip
Houtsnip
Grutto
Wulp
Tureluur
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Grote Mantelmeeuw
Dwergstern
Zwarte Stern
Holenduif
Houtduif
Turkse tortel
Zomertortel
Koekoek
Kerkuil
Steenuil
Bosuil
Ransuil
Velduil
Nachtzwaluw
IJsvogel
Draaihals
Groene specht
Zwarte specht
Grote bonte specht
Kleine bonte specht
Kuifleeuwerik
Boomleeuwerik
Veldleeuwerik
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Boompieper
Graspieper
Gele kwikstaart
Grote Gele Kwikstaart
Witte kwikstaart
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Nachtegaal
Blauwborst
Zwarte roodstaart
Gekraagde roodstaart
Paapje
Roodborsttapuit
Tapuit
Merel
Kramsvogel
Zanglijster
Grote lijster
Cetti's Zanger
Sprinkhaanzanger
Snor
Rietzanger
Bosrietzanger
Kleine karekiet
Grote Karekiet
Spotvogel
Braamsluiper
Grasmus
Tuinfluiter
Zwartkop
Fluiter
Tjiftjaf
Fitis
Goudhaan
Vuurgoudhaan
Grauwe vliegenvanger
Bonte vliegenvanger
Baardman
Staartmees
Glanskop
Matkop
Kuifmees
Zwarte mees
Pimpelmees
Koolmees
Boomklever
Boomkruiper
Buidelmees
Wielewaal
Grauwe Klauwier
Gaai
Ekster
Kauw
Roek
Zwarte kraai
Spreeuw
Huismus
Ringmus
Vink
Groenling
Putter
Sijs
Kneu
Kruisbek
Goudvink
Appelvink
Geelgors
Rietgors
Grauwe Gors