Nieuwe avifauna van Noord-Brabant

Let op: opent in een nieuw venster PrintE-mail

De laatste avifauna van geheel Noord-Brabant dateert al weer van 1967. Er zijn daarna uitgaves verschenen over de broedvogels van delen van provincie, maar een recent overzicht over de vogels in Brabant ontbreekt. Het VIB wil het veldwerk voor de nieuwe vogelatlas van Sovon aangrijpen om een nieuwe avifauna van Brabant te maken. De intentie is om in deze avifauna zowel de broedvogels als niet-broedvogels te behandelen. Een belangrijk doel van de avifauna is ook om de ontwikkelingen in de tijd in beeld te brengen.

Van een aantal soorten broedvogels willen we voor de avifauna meer informatie verzamelen dan gebeurt voor de Sovon Vogelatlas. Het gaat om de exacte locaties van territorium-indicatieve waarnemingen van de volgende soorten:  

Bergeend Graspieper Fluiter
Slobeend Gele Kwikstaart Vuurgoudhaan
Scholekster Nachtegaal Glanskop
Grutto Roodborsttapuit Kruisbek
Wulp Grote Lijster Goudvink
Tureluur Sprinkhaanzanger Appelvink
Kleine Bonte Specht Rietzanger Geelgors
Boomleeuwerik Spotvogel    
Veldleeuwerik Braamsluiper  

Deze lijst met de bijbehorende afkortingen is hieronder ook te downloaden.


Naast de extra informatie die we vragen voor deze soorten, is het ook de bedoeling om extra kilometerhokken te onderzoeken in met name natuurgebieden. Het gaat hierbij dus om extra kilometerhokken buiten de acht hokken van het gouden grid.


Over het avifaunaproject  zijn hier ook een aantal informatiedocumenten te downloaden: 

- lijst met intekensoorten pdf 
- toelichting bij de extra in te tekenen soorten in je atlasblok pdf 
- presentatie met ideeën voor de nieuwe avifauna pdf 
- toelichting op het veldwerk en ervaringen van Ray Teixeira   pdf